Witamy

R. O. D. Pszczółka Maja powstała jako Pracowniczy Ogród Działkowy decyzją Urzędu Miasta z dnia 11 czerwca 1989 roku. Protokół przekazania - przyjęcia sporządzono  w dniu 18 grudnia tegoż samego roku.

czytaj dalej...

Znajdź Nas Na FB


Partnerzy

Włączenie wody

INFORMUJEMY ŻE DNIA 04 kwietnia 2020 r. godz. 10:00 zostanie włączona woda prosimy o zabezpieczenie sieci wodociągowej na swojej działce przed niekontrolowanym wypływem wody

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”

15.03.2020

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

ZAWIADOMIENIE

Zarząd ROD „Pszczółka Maja” w Gnieźnie zaprasza na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE, które odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2020 r. w świetlicy ROD Gniezno, ul. Pomowska 62

Początek obrad:

W I terminie godz. 10:00  w II terminie godz.10:30

**Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
3. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków .
6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2019 r. (merytoryczne i finansowe).
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2019 r.
8. Ocena działalności Zarządu ROD za 2019 r. przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.
9. Dyskusja.
10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
1) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2019 r.
2) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.
3) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2019 r.
12. Projekt planu pracy na 2020 r.
13. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2020 r.
14. Ocena preliminarza finansowego ROD na 2020 r. przez Komisję Rewizyjną ROD.
15. Dyskusja.
16. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
1) Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2020 r.
2) Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
3) Uchwalenie planu pracy na 2020 r.
4) Uchwalenie preliminarza finansowego na 2020 r.
17. Sprawy różne.
18. Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniu 04 kwietnia 2020 r. w godz. od 14:00 do 16:00 w świetlicy ROD, Gniezno ul. Pomowska 62.

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”

12.03.2020

ZAKAZ WJAZDU POJAZDÓW MECHANICZNYCH

Uwaga działkowcy!

Zarząd ROD „pszczółka maja” informuje że uchwałą zarządu z dnia 12.11.2019 r., w celu utrzymania drożności alejek ogrodowych zostaje wprowadzony zakaz wjazdu wszelkich pojazdów mechanicznych od dnia 01.12. br., do dnia 31.03 2020 r. lub do odwołania.

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”

22.11.2019

Uchwała w sprawie zasad odpracowania zaległości z tytułu opłat ogrodowych

UCHWAŁA NR 13 /2019

WALNEGO ZEBRANIA z dnia 13 kwietnia 2019 roku

ROD  „Pszczółka Maja” w Gnieźnie

w sprawie zasad odpracowania zaległości z tytułu opłat ogrodowych

Na podstawie § 144 ust 5 Statutu PZD walne zebranie ROD „Pszczółka Maja” w Gnieźnie uchwala, co następuje:

 • 1
 1. Na zasadach określonych w niniejszej uchwale działkowiec może odpracować zaległości z tytułu nieuiszczonych w całości lub w części opłat ogrodowych.
 2. Celem niniejszej uchwały jest w szczególności:
  • wypracowanie nawyku regulowania należności z tytułu opłat ogrodowych,
  • zmniejszenie zadłużenia z tytułu opłat ogrodowych,
  • ułatwienie regulowania zobowiązań z tytułu opłat ogrodowych działkowcom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.
 3. Odpracowanie zaległości w rozumieniu niniejszej uchwały jest dobrowolne.
 • 2
 1. Odpracowanie zaległości, o którym mowa w § 1, polega na wykonaniu przez działkowca lub jego osobę bliską (w rozumieniu Statutu PZD) bezpłatnych prac na rzecz ROD „Pszczółka Maja” w Gnieźnie, których wartość odpowiada wysokości zobowiązania z tytułu zaległych opłat ogrodowych.
 2. Warunkiem korzystania z możliwości odpracowania zaległości z tytułu nieuiszczonych opłat ogrodowych jest zgoda Zarządu ROD, wydana na pisemny wniosek zainteresowanego działkowca.
 • 3
 1. Przedmiotem prac na rzecz ROD będą prace porządkowe i inne czynności związane z funkcjonowaniem ROD, a w szczególności:
  • grabienie liści i zbieranie ich do worków,
  • koszenie trawy na terenach ogólnych,
  • pielęgnacja drzew i krzewów,
  • odchwaszczanie i porządkowanie terenów ogólnych,
  • oczyszczanie terenu ogólnego z zalegających nieczystości,
  • odśnieżanie ręczne i usuwanie oblodzeń,
  • usuwanie błota pośniegowego,
  • zbieranie śmieci z terenów ROD,
  • drobne prace konserwatorskie, a zwłaszcza malowanie elementów ogrodzenia i innych urządzeń, 10) zamiatanie chodników, skwerów, parkingów.
  • porządkowanie i bieżące sprzątanie pomieszczeń w obiektach wspólnego użytku,
  • malowanie pomieszczeń w obiektach wspólnego użytku,
  • wywieszanie ogłoszeń administracyjnych,
  • roznoszenie korespondencji.
 2. Zarząd ROD określa na bieżąco zapotrzebowanie na realizację konkretnych prac, określając jednocześnie liczbę osób oraz przewidywany czas do jej wykonania.
 3. Zarząd ROD informuje na tablicach ogłoszeń lub stronie internetowej ROD o terminach i zakresie prac.
 • 4
 1. Konkretną pracę powierzoną działkowcowi określa Zarząd ROD, wskazując termin i miejsce jej wykonania.
 2. Działkowiec powinien wykonać pracę powierzoną przez Zarząd ROD według rodzaju, miejsca i czasu, aż do całkowitego wygaśnięcia zobowiązania z tytułu zaległości opłat ogrodowych.
 3. Wykonanie pracy powierzonej działkowcowi każdorazowo nadzoruje i odbiera jej wykonanie osoba upoważniona przez Zarząd ROD.
 4. W przypadku niewykonania pracy na rzecz ROD w całości lub części, działkowiec obowiązany jest do natychmiastowej spłaty zaległości wraz z należnymi odsetkami za opóźnienie.
 5. Świadczenie prac na zasadach określonych w niniejszej uchwale nie jest tożsame ze stosunkiem pracy, a wartość świadczonych prac nie stanowi dochodu działkowca. Do świadczenia prac stosuje się odpowiednio przepisy prawa cywilnego, o których mowa w art. 453 K.C.
 • 5
 1. Na potrzeby niniejszej uchwały ustala się wartość stawki godzinowej świadczonych prac na rzecz ROD na kwotę 13 zł.
 2. Wartość świadczonych przez działkowca prac pomniejsza wysokość jego zaległości, w następującej kolejności: odsetki za opóźnienie, należność główna.
 3. Kalkulacja wartości prac zostanie ustalona przez Zarząd ROD na podstawie iloczynu ustalonej stawki i czasu faktycznie wykonanej pracy.
 4. Rozliczenie istniejących zobowiązań wobec ROD nastąpi poprzez określenie różnicy pomiędzy wartością pieniężną nieuregulowanych dotychczas kwot a wartością wykonanych faktycznie prac.
 5. Wykonanie przez działkowca prac na rzecz ROD, bez zastrzeżeń Zarządu ROD, po rozliczeniu ich wartości pieniężnej, powoduje wygaśnięcie zobowiązania z tytułu opłat ogrodowych w wyliczonej wartości.
 • 6
 1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi ROD.
 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 3. Postanowienia niniejszej uchwały można stosować do zaległości powstałych przed dniem jej wejścia w życie.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI                                                                        PRZEWODNICZĄCY

UCHWAŁ I WNIOSKÓW                                                                            WALNEGO ZEBRANIA

Gniezno, dnia 13 kwietnia 2019 roku

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”

08.05.2019

Informacja o opłatach za rok 2019

KOMUNIKAT

Zarząd ROD „Pszczółka Maja” w Gnieźnie informuje, że na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym odbytym w dniu 13 kwietnia 2019 r. uchwałą nr 7/2019, nr 8/2019, nr 9/2019, nr 11/209 ustalono  następujące opłaty ogrodowe:

 1. Opłata ogrodowa – 0,65 zł/m² działki ( w tym 0,08zł/m²- partycypacja zgodnie z §151 ust. 1 i 2 statutu PZD w finansowaniu działalności prowadzonej przez OZ PZD i KR PZD na rzecz ROD i działkowców).
 2. Składka członkowska 6,-zł (w przypadku, gdy członkami PZD są oboje małżonkowie, każdy z nich opłaca składkę w wysokości 50%).
 3. Opłata ogrodowa energetyczna w wysokości – 10,-zł od działki w ROD..
 4. Opłata za wywóz śmieci z ROD w wysokości – 35,-zł od działki w ROD.
 5. Zaliczka za zużycie wody w kwocie 25,-zł.
 6. Opłata za 1m³ zużytej wody wg faktury z PW i K Gniezno płatna po odczycie wodomierzy.
 7. Opłata za 1kWh zużytego prądu wg faktury z ENEA płatna po odczycie liczników w m-cu sierpniu i grudniu br.
 8. Opłata ogrodowa (fundusz inwestycyjny) od nowych działkowców 300,-zł (działka bez prądu) lub 750,-zł (działka z prądem).
 9. Opłata ogrodowa (wpisowe) od nowych działkowców w 2018 r. – 300,-zł.
 10. Opłata za przyłączenie energii elektrycznej – 450,-zł.

Opłaty wymienione w poz. 1 – 6 należy wpłacić w terminie do 30 czerwca 2019 r.

Opłaty można wnosić na konto ROD w banku BNP PARIBAS BANK POLSAKA S.A. o/Gniezno

nr konta 22 2030 0045 1110 0000 0045 2990

lub u skarbnika ROD podczas dyżurów członków zarządu w świetlicy ROD

w godz.16-18°° w dniach:

 • 9 i 23 maja 2019r.;
 • 6 i 13 czerwca 2019r.;
 • 4 i 18 lipca 2019r.;
 • 8 i 22 sierpnia 2019r.
 • 5 i 19 września 2018r,;
 • 10 października 2019r.

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”

02.05.2019

Włączenie wody na terenie ROD

INFORMUJEMY ŻE OD DNIA 30 marca 2019 r. godz. 9:00, zostanie włączona woda. Prosimy o zabezpieczenie sieci wodociągowej na swojej działce przed niekontrolowanym wypływem wody.

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”

21.03.2019