Witamy

R. O. D. Pszczółka Maja powstała jako Pracowniczy Ogród Działkowy decyzją Urzędu Miasta z dnia 11 czerwca 1989 roku. Protokół przekazania - przyjęcia sporządzono  w dniu 18 grudnia tegoż samego roku.

czytaj dalej...

Znajdź Nas Na FB


Partnerzy

Informacja o odpadach zielonych

Zarząd ROD „Pszczółka Maja” informuje, ze w dniach 24.09.2020 r. od godz. 10:00 do 25.09.2020 r. godz. 13:00 będzie podstawiony pojemnik tylko na odpady zielone (gałęzie, trawa, resztki zielonych roślin) gałęzie i inne odpady muszą być w odcinkach nie większych niż
0,5 metra.

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”

13.09.2020

Odczyt wodomierzy

UWAGA DZIAŁKOWCY!

Zarząd ROD „Pszczółka Maja” informuje, że w dniach od 10 sierpnia do 20 sierpnia 2020 r. będą odczytywane stany wodomierzy.
Odczyty będą dokonywane codziennie w godz. 10:00 – 18:00 (z wyjątkiem niedzieli).

Upoważnionym przez Zarząd ROD do odczytu wodomierzy jest Pan Bogdan Malinger (dz. nr 33). tel. 607 347 152. Prosimy o udostępnienie wodomierzy do odczytu.

W przypadku nieobecności użytkownika działki podczas terminowego odczytu wodomierzy stan licznika należy niezwłocznie zgłosić do Zarządu lub osoby uprawnionej przez Zarząd. Uniemożliwienie odczytu licznika lub nie podanie jego stanu spowoduje naliczenie ryczałtu w wysokości 1,00 zł/m² działki.

Opłaty za zużytą wodę będzie można uiścić podczas dyżuru skarbnika ROD w świetlicy ROD w dniach 20.08.2020 r. oraz 03 i 17.09.2020 r. w godz. 16:00 – 18:00

lub na konto ROD w banku BNP PARIBAS BANK POLSKA o/Gniezno nr konta 22 2030 0045 1110 0000 0045 2990

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”

06.08.2020

Ogłoszenie w sprawie opłat ogrodowych w 2020 r.

Ogłoszenie Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pszczółka Maja” w Gnieźnie w sprawie opłat ogrodowych w 2020 r.

Szanowni  Działkowcy! Drodzy sąsiedzi!

Epidemia wywołana przez koronawirus COVID-19 i obostrzenia wprowadzone przez władze publiczne w zakresie organizacji zgromadzeń spowodowały niemożność organizacji walnych zebrań w rodzinnych ogrodach działkowych.

Zakłóciło to funkcjonowanie ogrodów w całej Polsce. Zgodnie ze statutem Polskiego Związku Działkowców walne zebrania są bowiem uprawnione do podejmowania decyzji w sprawach najistotniejszych dla ROD. Jedną z nich jest rozstrzyganie o wysokości opłat ogrodowych.

Mając na uwadze nadzwyczajną sytuację Krajowy Zarząd PZD, jako organ nadrzędny wobec wszystkich ROD w Polsce, podjął decyzję o odroczeniu terminów walnych zebrań w 2020 r. Jednocześnie, kierując się troską o utrzymanie bieżącej działalności ROD, wprowadzono generalną w całym PZD regułę o upoważnieniu zarządów ROD do pobierania od działkowców zaliczek z tytułu opłat ogrodowych przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w 2020 r. Zaliczki te mają być ustalane wg zasad odpowiadających tym, które walne zebrania określiły w 2019 r.

Mając na uwadze powyższe informujemy, że zgodnie z uchwałami podjętymi w 2019r. w naszym ROD określono następujące zasady ustalania opłat ogrodowych:

  • Opłata ogrodowa (Uchwała Walnego Zebrania w 2019 r.) – 0,65 zł/m² działki
  • Wywóz śmieci (Propozycja na 2020 r.) – 50 zł/działka
  • Składka członkowska – 6 zł/od członka PZD, w przypadku małżeństwa 3 zł od osoby

OPŁATY PROSIMY WNOSIĆ NA KONTO BNP PARIS BANK POLSKA

o/Gniezno nr konta 22 2020 0045 1110 0000 0045 2990

w sprawie opłat można się kontaktować z Panią Hanną Nowak Skarbnikiem ROD tel.  607 715 470

Szanowni Działkowcy! Drodzy Sąsiedzi!

Nauki płynące z przeszłości dowodzą, że korzyści z posiadania działki najbardziej doceniano w najcięższych czasach. Miejmy nadzieję, że ta cecha działek nie będzie miała okazji uwidocznić się po raz kolejny teraz. Jednak musimy być zapobiegliwi i pamiętać, że aby korzystać z dobrodziejstw działki, najpierw trzeba o nią zadbać. Dotyczy to zarówno każdej działki z osobna, jak i ogrodu, jako całości.

Dlatego liczymy, że tak jak dotychczas nasza społeczność działkowa  wspólnie dbała o sprawy naszego ogrodu, tak i w tym trudnym okresie, solidarnie i zgodnie będziemy wypełniać nasze obowiązki, ze świadomością korzyści, jakie przyniesie to dla naszych działek, a co za tym idzie, dla naszych rodzin.

Wyrażając nadzieję, że już wkrótce sytuacja się odmieni i znowu będziemy mieli okazję do sąsiedzkich spotkań na działkach i wspólnego decydowania o sprawach Naszego Ogrodu na Walnym Zebraniu, załączamy życzenia zdrowia.

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”

09.04.2020

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 3 kwietnia 2020 r.  w sprawie obowiązujących przepisów w zakresie  dostępu do działki w ROD.

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej sprzecznymi informacjami nt prawa działkowca do przebywania na działce w ROD, informujemy, że na gruncie obowiązującego prawa brak jest podstaw dla formułowania wniosku, aby obowiązywał zakaz przebywania na działkach ROD.

W szczególności wskazać należy na fakt, że działkowiec posiada tytuł prawny do indywidualnej działki. Co więcej, działkowcowi przysługuje prawo własności do naniesień i nasadzeń zlokalizowanych na tej działce. Zakaz przebywania na działce byłby zatem równoznaczny z wprowadzeniem wobec działkowca ograniczenia w korzystaniu z chronionych ustawą praw majątkowych, a nawet prawa własności. W obecnych warunkach żaden przepis prawa powszechnego nie statuuje takich ograniczeń. Warto podkreślić, że specyficzne rozwiązania prawne obowiązujące w ROD, gdzie poszczególne obszary (działki) mają indywidualnych, „prywatnych” dzierżawców,  wykluczają też możliwość zakwalifikowania działek jako terenów zielni pełniących funkcje publiczne.

Krajowy Zarząd PZD pragnie podkreślić, że mając świadomość powagi sytuacji wywołanej epidemią, w ramach posiadanych uprawnień, PZD podjął decyzję o zamknięciu terenów ROD dla osób trzecich. W funkcjonowaniu ROD wprowadzono również szereg obostrzeń dotykających działkowców, m.in. wyłączono z użytkowania przestrzenie wspólne w ogrodach, jak place zabaw, świetlice itp. Do działkowców kierowane są komunikaty o ograniczenie do minimum aktywności na terenie ROD, zachowanie szczególnej ostrożności, powstrzymanie się od bezpośrednich  kontaktów z osobami spoza najbliższej rodziny.

Jednocześnie, mając na uwadze sygnały o próbach nakładania na działowców mandatów w związku z pobytem na działce, jak również z powodu przemieszczania się w celu dotarcia na działkę w ROD, KZ PZD wskazuje, że powyższe działania budzą poważne wątpliwości w kontekście obowiązujących przepisów. Stoją też w sprzeczności z publicznymi wypowiedziami przedstawicieli władz, w tym Ministerstwa Zdrowia. Niewątpliwie w określonych stanach faktycznych wyjazd na działkę w ROD może być zaliczany do kategorii przemieszczania się w celu zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

Wskazując na powyższe, KZ PZD apeluje do działkowców, aby pomimo przysługujących im praw, maksymalnie ograniczyli wizyty na działkach. Jakkolwiek teoretycznie, przy należytej ostrożności, pobyt na działce nie powinien rodzić ryzyka, to jednak nie zawsze wszystko możemy kontrolować. Pamiętajmy, w obecnych warunkach, każda zbędna aktywność poza miejscem zamieszkania, to zwiększenie ryzyka. Ograniczmy wizyty w ROD i dopilnujmy, aby zarówno w ogrodzie, jak i w drodze do niego, zachować maksimum ostrożności. Co więcej, widząc przypadki naruszenia prawa, nie wahajmy się zawiadomić o nich organów porządkowych. Ścisłe respektowanie ograniczeń, nawet jeżeli są uciążliwe, jest konieczne, zarówno dla dobra nas samych, jaki i ogółu społeczeństwa.

Krajowy Zarząd PZD, 3 kwietnia 2020 r.

Włączenie wody

INFORMUJEMY ŻE DNIA 04 kwietnia 2020 r. godz. 10:00 zostanie włączona woda prosimy o zabezpieczenie sieci wodociągowej na swojej działce przed niekontrolowanym wypływem wody

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”

15.03.2020

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

ZAWIADOMIENIE

Zarząd ROD „Pszczółka Maja” w Gnieźnie zaprasza na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE, które odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2020 r. w świetlicy ROD Gniezno, ul. Pomowska 62

Początek obrad:

W I terminie godz. 10:00  w II terminie godz.10:30

**Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
3. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków .
6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2019 r. (merytoryczne i finansowe).
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2019 r.
8. Ocena działalności Zarządu ROD za 2019 r. przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.
9. Dyskusja.
10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
1) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2019 r.
2) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.
3) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2019 r.
12. Projekt planu pracy na 2020 r.
13. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2020 r.
14. Ocena preliminarza finansowego ROD na 2020 r. przez Komisję Rewizyjną ROD.
15. Dyskusja.
16. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
1) Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2020 r.
2) Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
3) Uchwalenie planu pracy na 2020 r.
4) Uchwalenie preliminarza finansowego na 2020 r.
17. Sprawy różne.
18. Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniu 04 kwietnia 2020 r. w godz. od 14:00 do 16:00 w świetlicy ROD, Gniezno ul. Pomowska 62.

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”

12.03.2020