Witamy

R. O. D. Pszczółka Maja powstała jako Pracowniczy Ogród Działkowy decyzją Urzędu Miasta z dnia 11 czerwca 1989 roku. Protokół przekazania - przyjęcia sporządzono  w dniu 18 grudnia tegoż samego roku.

czytaj dalej...

Znajdź Nas Na FB


Partnerzy

Aktualności

KOMUNIKAT

Zarząd ROD „Pszczółka Maja” w Gnieźnie informuje, że na walnym Zebraniu Sprawozdawczym odbytym w dniu 29 kwietnia 2017r. podjęto uchwały ustalającą opłaty wnoszone przez działkowców w roku 2017.

1. Opłata ogrodowa – 0,67zł/m² (w tym 0.07zł – partycypacja zgodnie z §151 ust. 1 i 2 statutu PZD w finansowaniu działalności prowadzonej przez OZ PZD i KR PZD na rzecz ROD i działkowców) – płatna do 15.06.2017r.

2. Składka członkowska – 6 zł ( w przypadku, gdy członkami PZD są oboje małżonkowie, każdy z nich opłaca składkę w wysokości 50% ) – płatna do 15.06.2017r.

3. Opłata za 1 m³ zużytej wody wg faktury z PWiK Gniezno po odczycie wodomierza.

4. Zaliczka za zużycie wody w kwocie 25 zł – płatna do 15.06.2017r.

5. Opłata za 1 kWh zużytego prądu wg faktury po odczycie liczników.

6. Opłata ogrodowa (fundusz inwestycyjny) od nowych działkowców – 300 zł (działka bez prądu) lub 750 zł (działka z prądem).

7. Opłata za przyłącze energii elektrycznej – 450 zł.

8. Opłata ogrodowa (wpisowe) od nowych działkowców w 2017r. – 300 zł.

9. Użyczenie świetlicy dla działkowca jednorazowo – ryczałt – 200 zł. + opłata za zużytą energię elektryczną.

10. Opłata ogrodowa wodna – w 2017r. w wysokości 10 zł od działki płatna do 15.06.2017r.  

11. Opłata za wywóz śmieci z terenu ROD – w 2017r. w wysokości 13 zł od działki – płatna do 15.06.2017r. Opłaty można wnosić na konto ROD w banku:

BGŻ BNP PARIBAS o/Gniezno

nr konta 22 2030 0045 1110 0000 0045 2990

lub u skarbnika ROD podczas dyżurów członków zarządu w świetlicy ROD w godz. 16:00 – 18:00:

– maj 2017r. – 11.05.2017r., 25.05.2017r.

– czerwiec 2017r. – 08.06.2017r., 29.06.2017r.

– lipiec 2017r. – 06.07.2017r., 20.07.2017r.

– sierpień 2017r. – 03.08.2017r., 17.08.2017r.

– wrzesień 2017r. – 07.09.2017r., 21.09.2017r. 

Zarząd ROD

05.05.2017

ZAWIADOMIENIE

Zarząd ROD „PSZCZÓŁKA MAJA” W GNIEŹNIE zaprasza na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE, które odbędzie się w dniu 29.04.2017 r. w świetlicy ROD w Gnieźnie ul. Pomowska 62.

Początek obrad: 

– w I terminie godz. 11:00 

– w II terminie godz. 11:30


**Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników. 

Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.


Porządek Obrad:

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

5. Wybór komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.

6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2016 rok (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2016 roku.

8. Ocena działalności Zarządu ROD przez Komisję Rewizyjną ROD za 2016 rok wraz z wnioskiem o przyjecie sprawozdania.

9. Projekt planu pracy na 2017 rok.

10. Projekt preliminarza finansowego na 2017 rok.

11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.

12. Dyskusja.  

13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2016 roku.  

14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok.

15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2016 roku.

16. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2017 roku .

17. Uchwalenie planu pracy na 2017 rok.  

18. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2017 rok.  

19. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.

20. Sprawy różne.

21. Zakończenie obrad.


Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniu 22.04.2017 r. w godz. od 12:00 do 14:00 w świetlicy ROD Gniezno, ul. Pomowska 62.


Zarząd ROD

20.03.2017

AKTUALNY PLAN ZAGOSPODAROWANIA

Uwaga Działkowicze, Informujemy, że pod poniższym linkiem, można pobrać aktualny plan zagospodarowania Naszego Ogrodu.

 POBIERZ 

Zarząd ROD

12.03.2017

PORADY PRAWNE

Od początku 2017 roku Okręgowy Zarząd PZD w Poznaniu wdraża program pomocy prawnej dla Zarządów ROD oraz działkowców. 

Wszelkie osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej dotyczącej zakresu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r., statutu PZD oraz Regulaminu ROD zapraszamy do zadawania pytań. 

Pytania prosimy kierować na adres mailowy:  poradyprawne.pzd@gmail.com

Ponadto OZ PZD uruchomił dyżur telefoniczny, podczas którego można porozmawiać z radcą prawnym
i uzyskać informacje w zakresie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r., statutu PZD oraz Regulaminu ROD.

Dyżur telefoniczny odbywa się we wtorki w godzinach od 10:00 do 13:00 pod numerem telefonu 61-823-61-71, wew. 442.

ZAPRASZAMY!!!

Zarząd ROD

11.02.2017