Witamy

R. O. D. Pszczółka Maja powstała jako Pracowniczy Ogród Działkowy decyzją Urzędu Miasta z dnia 11 czerwca 1989 roku. Protokół przekazania - przyjęcia sporządzono  w dniu 18 grudnia tegoż samego roku.

czytaj dalej...

Znajdź Nas Na FB


Partnerzy

Uchwała w sprawie zasad odpracowania zaległości z tytułu opłat ogrodowych

UCHWAŁA NR 13 /2019

WALNEGO ZEBRANIA z dnia 13 kwietnia 2019 roku

ROD  „Pszczółka Maja” w Gnieźnie

w sprawie zasad odpracowania zaległości z tytułu opłat ogrodowych

Na podstawie § 144 ust 5 Statutu PZD walne zebranie ROD „Pszczółka Maja” w Gnieźnie uchwala, co następuje:

 • 1
 1. Na zasadach określonych w niniejszej uchwale działkowiec może odpracować zaległości z tytułu nieuiszczonych w całości lub w części opłat ogrodowych.
 2. Celem niniejszej uchwały jest w szczególności:
  • wypracowanie nawyku regulowania należności z tytułu opłat ogrodowych,
  • zmniejszenie zadłużenia z tytułu opłat ogrodowych,
  • ułatwienie regulowania zobowiązań z tytułu opłat ogrodowych działkowcom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.
 3. Odpracowanie zaległości w rozumieniu niniejszej uchwały jest dobrowolne.
 • 2
 1. Odpracowanie zaległości, o którym mowa w § 1, polega na wykonaniu przez działkowca lub jego osobę bliską (w rozumieniu Statutu PZD) bezpłatnych prac na rzecz ROD „Pszczółka Maja” w Gnieźnie, których wartość odpowiada wysokości zobowiązania z tytułu zaległych opłat ogrodowych.
 2. Warunkiem korzystania z możliwości odpracowania zaległości z tytułu nieuiszczonych opłat ogrodowych jest zgoda Zarządu ROD, wydana na pisemny wniosek zainteresowanego działkowca.
 • 3
 1. Przedmiotem prac na rzecz ROD będą prace porządkowe i inne czynności związane z funkcjonowaniem ROD, a w szczególności:
  • grabienie liści i zbieranie ich do worków,
  • koszenie trawy na terenach ogólnych,
  • pielęgnacja drzew i krzewów,
  • odchwaszczanie i porządkowanie terenów ogólnych,
  • oczyszczanie terenu ogólnego z zalegających nieczystości,
  • odśnieżanie ręczne i usuwanie oblodzeń,
  • usuwanie błota pośniegowego,
  • zbieranie śmieci z terenów ROD,
  • drobne prace konserwatorskie, a zwłaszcza malowanie elementów ogrodzenia i innych urządzeń, 10) zamiatanie chodników, skwerów, parkingów.
  • porządkowanie i bieżące sprzątanie pomieszczeń w obiektach wspólnego użytku,
  • malowanie pomieszczeń w obiektach wspólnego użytku,
  • wywieszanie ogłoszeń administracyjnych,
  • roznoszenie korespondencji.
 2. Zarząd ROD określa na bieżąco zapotrzebowanie na realizację konkretnych prac, określając jednocześnie liczbę osób oraz przewidywany czas do jej wykonania.
 3. Zarząd ROD informuje na tablicach ogłoszeń lub stronie internetowej ROD o terminach i zakresie prac.
 • 4
 1. Konkretną pracę powierzoną działkowcowi określa Zarząd ROD, wskazując termin i miejsce jej wykonania.
 2. Działkowiec powinien wykonać pracę powierzoną przez Zarząd ROD według rodzaju, miejsca i czasu, aż do całkowitego wygaśnięcia zobowiązania z tytułu zaległości opłat ogrodowych.
 3. Wykonanie pracy powierzonej działkowcowi każdorazowo nadzoruje i odbiera jej wykonanie osoba upoważniona przez Zarząd ROD.
 4. W przypadku niewykonania pracy na rzecz ROD w całości lub części, działkowiec obowiązany jest do natychmiastowej spłaty zaległości wraz z należnymi odsetkami za opóźnienie.
 5. Świadczenie prac na zasadach określonych w niniejszej uchwale nie jest tożsame ze stosunkiem pracy, a wartość świadczonych prac nie stanowi dochodu działkowca. Do świadczenia prac stosuje się odpowiednio przepisy prawa cywilnego, o których mowa w art. 453 K.C.
 • 5
 1. Na potrzeby niniejszej uchwały ustala się wartość stawki godzinowej świadczonych prac na rzecz ROD na kwotę 13 zł.
 2. Wartość świadczonych przez działkowca prac pomniejsza wysokość jego zaległości, w następującej kolejności: odsetki za opóźnienie, należność główna.
 3. Kalkulacja wartości prac zostanie ustalona przez Zarząd ROD na podstawie iloczynu ustalonej stawki i czasu faktycznie wykonanej pracy.
 4. Rozliczenie istniejących zobowiązań wobec ROD nastąpi poprzez określenie różnicy pomiędzy wartością pieniężną nieuregulowanych dotychczas kwot a wartością wykonanych faktycznie prac.
 5. Wykonanie przez działkowca prac na rzecz ROD, bez zastrzeżeń Zarządu ROD, po rozliczeniu ich wartości pieniężnej, powoduje wygaśnięcie zobowiązania z tytułu opłat ogrodowych w wyliczonej wartości.
 • 6
 1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi ROD.
 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 3. Postanowienia niniejszej uchwały można stosować do zaległości powstałych przed dniem jej wejścia w życie.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI                                                                        PRZEWODNICZĄCY

UCHWAŁ I WNIOSKÓW                                                                            WALNEGO ZEBRANIA

Gniezno, dnia 13 kwietnia 2019 roku

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”

08.05.2019