Witamy

R. O. D. Pszczółka Maja powstała jako Pracowniczy Ogród Działkowy decyzją Urzędu Miasta z dnia 11 czerwca 1989 roku. Protokół przekazania - przyjęcia sporządzono  w dniu 18 grudnia tegoż samego roku.

czytaj dalej...

Znajdź Nas Na FB


Partnerzy

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

ZAWIADOMIENIE

Zarząd ROD „Pszczółka Maja” w Gnieźnie zaprasza na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE, które odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2020 r. w świetlicy ROD Gniezno, ul. Pomowska 62

Początek obrad:

W I terminie godz. 10:00  w II terminie godz.10:30

**Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
3. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków .
6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2019 r. (merytoryczne i finansowe).
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2019 r.
8. Ocena działalności Zarządu ROD za 2019 r. przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.
9. Dyskusja.
10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
1) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2019 r.
2) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.
3) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2019 r.
12. Projekt planu pracy na 2020 r.
13. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2020 r.
14. Ocena preliminarza finansowego ROD na 2020 r. przez Komisję Rewizyjną ROD.
15. Dyskusja.
16. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
1) Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2020 r.
2) Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
3) Uchwalenie planu pracy na 2020 r.
4) Uchwalenie preliminarza finansowego na 2020 r.
17. Sprawy różne.
18. Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniu 04 kwietnia 2020 r. w godz. od 14:00 do 16:00 w świetlicy ROD, Gniezno ul. Pomowska 62.

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”

12.03.2020